Құрметті әріпсестер!

        Сіздерді бүгінгі Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне арналған шараға қош келдіңіздер дегім келеді. Бұл күн біздің қоғамның мықты негізін қалайтын конституциялық құндылықтардың маңыздылығын білдіреді.

        Біздің еліміздегі әділдік пен дамытуды қамтамасыз ететін басты көріністердің бірі – бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл болып табылады. Сыбайлас жемқорлық – бұл көрініс мемлекеттің негіздерін кеміреді, азаматтардың мемлекетке деген сенімін бұзады және ресурстарды әділ бөлуге кедергі келтіреді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің моральдық дәне практикалық мәні бар екенін түсіну маңызды, өйткені ол әрбір адамның адал және лайықты өмір сүру құқығын қорғауға бағытталған.

        Теңдік, әділдік және заңдылыққа шақыратын Біздің Конституциямыздың мәнмәтінінде біз сыбайлас жемқорлықты болдырмауға мүмкіндік беретін институттарды нығайту  үшін үлкен шешімділікпен және құлшыныспен әрекет етуге тиіспіз. Ашықтық, анықтық және жауапкершілікке ұмтылу біздің күнделікті тәжірибеміздің ажырамас бөлігіне айналуы тиіс.

        Конституция құқықтық мемлекетті қалаушы іргетас рөліне енеді. Оған біздің қоғамды әділдік, теңдік және билік жолына бағыттайтын және бөлу механизмін белгілеп және уәкілеттікті теңдестіретін негіз қалаушы қағидаттар, құндылықтар және нормалар бекітілген. Бұл сыбайлас жемқорлық сызбаларды асыра пайдалануды болдырмауға мүмкіндік беретін билікті шоғырландыруды болдырмауды және бақылау нүктелерін құруда негізгі рөл атқарады.

        Заң алдындағы теңдік және Конституцияда жазылған артықшылықтарды болдырмау қағидаттары барлық азаматтар үшін әділ жағдайлар құруға арналған негіз болып табылады. Бұл әрқашан теңсіздікке және өз мүддесі үшін ресурстарды жол берілмейтін пайдалануға негізделген сыбайлас жемқорлық кеңістігін азайтады.

        Алайда, азаматтық қоғамның белсенді рөлінсіз және тиімді құқық қорғау жүйесі болмаса, заңдар, Конституция жұмыс істемейді. Билік органдары, азаматтар конституциялық қағидаттарды ұстанғаны және заңдарды сақтағаны, ал соттар барлық құқық бұзушылық түрлері үшін бұлтартпастық жаза  қағидаты негізінде әділдікті әділ жүзеге асыруы маңызды.

        Конституция ең жоғары заңды күшке ие және біздің әділдікке, теңдік пен заң үстемдігіне деген ортақ ұмтылыстарымызды көрсететін мызғымас бағдар болып табылады. Бүгінгі күні біздің қоғамымызға адал адамдар, моральдық қағидаттары мен өмірлік позициясы төзімді адамдар қажет.

        Бұл туралы біздің президентіміз – Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үнемі айтып жүр. Өйткені адал адамдар өз сөздері мен өз істерінде шыншыл болады. Олар әлемді ең үздік, таза, үмітті етеді.

        Бізге өзге елдердің үлгісінен көшірме жасамай, өзіміздің даму жолымызды табуымыз қажет. Өйткені көшірме қашанда түпнұсқадан нашар, ал дамуды қуып жететін үлгі мәңгілік бөгде болу үшін жазылған. Ал бұл көптің, оның ішінде үлкен өзгерістердің қоғамымыз ұстанатынын және мемлекетіміздің ұстанатын ұстанымына белсенділік пен адалдыққа байланысты екенін білдіреді.

        Алда тұрған мереке күні қарсаңында Сіздерге әрқашан ар-ұжданыңызбен үйлесімді өмір сүріп, өмірлік жолыңыз әділдік пен адалдық ұранымен өтуіне тілектеспін.

 

 

Уважаемые коллеги!

Приветствую Вас на сегодняшнем мероприятии, посвященном Дню Конституции Казахстана. Этот день символизирует важность конституционных ценностей, на которых строится крепкая основа нашего общества.

Одним из главных аспектов, обеспечивающих справедливость и развитие в нашей стране, является противодействие коррупции. Коррупция – это явление, которое разъедает основы государства, разрушает доверие граждан к власти и препятствует справедливому распределению ресурсов. Важно понимать, что борьба с коррупцией несет в себе нравственную и практическую ценность, поскольку она направлена на защиту прав каждого человека на честную и достойную жизнь.

В контексте нашей Конституции, которая призывает к равенству, справедливости и законности, мы обязаны действовать с еще большим решимостью и энтузиазмом, чтобы укреплять институты, способствующие недопущению коррупции. Стремление к открытости, прозрачности и ответственности должно стать непременной частью нашей повседневной практики.

Конституция выступает в роли фундамента, на котором строится правовое государство. В ней закреплены основополагающие принципы, ценности и нормы, которые ориентируют наше общество на путь справедливости, равенства и власти и устанавливает механизмы разделения и балансировки полномочий. Это играет ключевую роль в предотвращении концентрации власти и создании контрольных точек, которые способствуют предотвращению злоупотреблений и коррупционных схем.

Принципы равенства перед законом и недопустимости привилегий, прописанные в Конституции, являются основой для создания справедливых условий для всех граждан. Это сокращает пространство для коррупции, которая всегда основана на неравенстве и недопустимом использовании ресурсов в личных интересах.

Тем не менее, без активной роли гражданского общества и действенной системы применения законов, Конституция  не будет работать. Важно, чтобы органы власти и граждане придерживались конституционных принципов и соблюдали законы, а суды справедливо осуществляли правосудие на основе принципа неотвратимости наказания за все виды правонарушений.

        Хотелось бы подчеркнуть, что Конституция обладает высшей юридической силой и является незыблемым ориентиром, отражающим наши общие устремления к справедливости, равенству и законности. Противодействие коррупции – это неотъемлемая часть нашего стремления к укреплению демократии и развитию. Сегодня нашему обществу просто необходимы честные люди, люди с устойчивыми моральными принципами и жизненной позицией.

Об этом постоянно говорит наш президент – Касым-Жомарт Кемелович Токаев. Ведь честные люди правдивы и в своих словах, и в своих делах. Они делают мир лучше, чище, надежнее.

Нам необходимо найти свой путь развития, а не копировать пример других стран. Ведь копия всегда хуже оригинала, а модель догоняющего развитие обрекает быть вечным аутсайдером. А это значит, что многие, в том числе большие перемены зависят от активности и верности позиции, которую займет наше общество, по которому пойдет наше государство.

В преддверие праздника, хочу пожелать вам всегда жить в ладу со своей совестью и пусть ваша жизненная дорога пройдет под девизом справедливости и честности!!!

 

Спасибо за внимание!